Deelnemers in het Agrarisch Import Platform

 

 

 

Het Agrarisch Import Platform (AIP) heeft 17 deelnemers/leden. Deze organisaties werken, als het gaat om de meer generieke aspecten van de invoer van agrarische producten, samen binnen het AIP. Dat wil zeggen dat ze zoveel mogelijk waar dat kan en gewenst is als één blok communiceren met de overheid.

Hieronder korte beschrijvingen van deze lidorganisaties van het AIP.

Indien u meer wenst te weten van een organisatie of van de betreffende sector dan hoeft u slechts op de naam van de organisatie te klikken, en dan wordt u doorgeleid naar de website van de betreffende organisatie.

(Noot: de bijdragen zijn opgesteld door de betreffende organisaties zelf.) 

Air Cargo Netherlands (ACN)

ACN is de brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie. De hoofddoelstelling van ACN is het ontwikkelen van de Nederlandse luchtvrachtindustrie in de ruimste zin van het woord. Met actieve deelname van zeven bedrijfssectoren (airlines – expediteurs - afhandelaars - truckers - airports - uitzendorganisaties - zakelijke dienstverleners) is ACN een goede afspiegeling van de branche. Meer informatie over projecten en activiteiten staat op de website: www.acn.nl.

De steeds hogere eisen aan beveiliging van Europa tegen smokkel, terreur, ziektes (plant en dier) en de daaruit voortvloeiende controles door overheden resulteren vaak in extra rompslomp en hogere kosten voor het bedrijfsleven. Dit bedreigt de Nederlandse concurrentiepositie in Europa doordat de Nederlandse overheid de Europese afspraken meestal sneller en professioneler invoert dan de omringende landen. Vaak hebben deze maatregelen daarom een concurrentie¬vervalsend effect voor het bedrijfsleven op Schiphol, zeker in relatie tot de kleinere luchthavens in de omringende landen.

ACN voert regelmatig overleg met de verschillende inspectiediensten van de overheid (onder meer door een actieve deelname aan het AIP) over de kosten en effecten van keuringen en andere maatregelen met als doelstellingen:

 • een effectief, integraal en voor alle partijen efficiënt systeem van handhaven en keuren; 
 • heldere afspraken met alle departementen over het voorkomen/bestrijden van negatieve effecten van regelgeving op de concurrentiepositie van de luchtvrachtindustrie.

Voor meer informatie: www.acn.nl

Deltalinqs

Met als devies ‘sterker door samenwerking’ behartigt Deltalinqs de collectieve belangen van de haven- en industriële bedrijven in de Mainport Rotterdam.
De activiteiten van Deltalinqs passen in het bredere kader van het versterken van de concurrentiepositie van de Mainport Rotterdam en de duurzame ontwikkeling van het haven- en industriegebied en het bevorderen van het politiek en maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten van de aangesloten bedrijven.

Deltalinqs behartigt als ondernemersorganisatie de gezamenlijke belangen van de haven- en industriële ondernemingen in de Mainport Rotterdam. Er zijn ruim 700 bedrijven uit 14 sectoren bij aangesloten, die 6,2% van het Bruto Nationaal Product vertegenwoordigen en (direct en indirect) werk bieden aan ruim 385.000 mensen.

Voor meer informatie: www.deltalinqs.nl

DIBEVO

De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo behartigt sinds 1936 de belangen van alle ondernemingen in de gezelschapsdierensector. Zij heeft ca. 1.400 directe en ca. 900 indirecte leden. Deze zijn onderverdeeld in drie ledengroepen: 

 • Fabrikanten van huisdierenvoer, groothandels in huisdiervoer en dierbenodigdheden, en im- en exportbedrijven en groothandels van en in levende dieren (zoogdieren, vogels, siervissen, herpeten).
 • Detailhandel (dierenspeciaalzaken en tuincentra/bouwmarkten met een dierenafdeling).
 • Dierverzorgende bedrijven (dierenpensions, trimsalons, hondenuitlaatservices en dierencrematoria).

De missie van Dibevo is:

 • Het verantwoord handelen in en met gezelschapsdieren te waarborgen en zich daarbij sterk te maken voor het welzijn van gezelschapsdieren;
 • De leidende betrouwbare brancheorganisatie te zijn die pal staat voor de belangen van de gehele gezelschapsdierenbranche in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder.

Voor meer informatie: www.dibevo.nl

Dutch Meat Importers Association (DMIA)

Dutch Meat Importers Association is een vereniging van importeurs, van vlees (wit, rood en vleesproducten) uit derde landen. Opgericht in 1946 opgericht en derhalve meer dan 70 jaar bestaat.

De DMIA kent 26 marktleidende kernleden en totaal 46 aangesloten bedrijven. In samenwerking met de importeurs vanuit Duitsland en het VK (mocht het niet tot een Brexit komen) vormt DMIA het bruggenhoofd van de vleesimport binnen de Europese Unie en speelt de vereniging een leidende rol als het gaat om een actieve bijdrage in het beleid en beleidsontwikkeling nationaal en in de Europese Unie.

Voor meer informatie: www.dmia.nl

evofenedex

Ondernemersvereniging evofenedex is het netwerk van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie. evofenedex zorgt ervoor dat de leden, 15.000 handels- en productiebedrijven, hun logistiek optimaal organiseren en beter internationaal ondernemen.

Dit doet evofenedex door hindernissen weg te nemen en kennis en kansen toe te voegen. Door leden een mix van producten en diensten aan te bieden. En door hun belangen te behartigen in Nederland en daarbuiten. evofenedex beschikt over een uniek netwerk in binnen- en buitenland.

Logistiek en internationaal ondernemen
Logistiek en internationaal ondernemen zijn voor veel bedrijven bepalende thema’s voor hun succes. Deze bedrijven hebben te maken met constante veranderingen in hun waardeketens, een sterke invloed van de wereldeconomie en toenemende concurrentie. In die dynamische wereld is evofenedex voor hen bij uitstek de organisatie en het netwerk die waarde toevoegt door een inspirerende bron van kennis te zijn, ervaringen te delen en belangen te behartigen.

Meer informatie op: www.evofenedex.nl

FENEX - TLN

FENEX - TLN, dé Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek, behartigt de belangen van bijna 400 leden. Als brancheorganisatie voor de expeditiesector stelt FENEX - TLN zich ten doel om via collectieve belangenbehartiging de nationale en internationale positie van de georganiseerde Nederlandse expediteur te versterken.

Meer informatie op: www.fenex.nl.

GroentenFruit Huis

GroentenFruit Huis staat voor de belangen van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit en is een bron van kennis en inspiratie. De leden vertegenwoordigen een aandeel van ruim 80 % van de totale omzet en groenten en fruit van € 18 miljard (incl. telersverenigingen).

Vereniging GroentenFruit Huis telt bijna 320 leden. De leden zijn handelsbedrijven en telersverenigingen die zich bezig houden met de afzet van groenten en fruit. Zij zijn gespecialiseerd in binnenlandse groothandel, import, export, be- en verwerken, verpakken en op- en overslag van groenten en fruit.

Groothandel is intermediair
Importeurs, exporteurs en binnenlandse groothandel zijn intermediair in de schakel tussen producenten en afnemers. Zij vervullen een essentiële functie, onder andere op het gebied van logistieke dienstverlening, borging van voedselveiligheid en hebben kennis van taal, cultuur en regelgeving.

Importeurs en exporteurs zijn gemiddeld grootschaliger dan binnenlandse groothandelaren. Handelsbedrijven hebben zich gespecialiseerd in het opvangen van fluctuaties in vraag, aanbod en kwaliteit. Op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van groenten en fruit is een complex proces. Alle spelers samen zorgen dat Nederland een wereldspeler is in de handel van groenten en fruit.

Meer informatie: www.groentenfruithuis.nl

Gemeenschappelijk Zuivelsecretariaat (GemZu)

GemZu (Gemeenschappelijk Zuivelsecretariaat) is de overkoepelende organisatie voor de Nederlandse zuivelgroothandel.

De circa 120 leden van Gemzu zijn actief in de groothandel, dienstverlening of de import en export van boter, kaas en poedervormige melkproducten (melkpoeder, caseïne, weipoeder).
Voor de internationale belangenbehartiging maakt GemZu gebruik van de dienstverlening van haar zusterorganisatie in Brussel, Eucolait.

Daarnaast verzorgt GemZu diverse secretariaten voor navolgende organisaties:

 • Stichting Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours (NNKC);
 • Vereniging Nederlandse Zuivelbeurs (ZB) waaronder de Algemene Handelsvoorwaarden voor de handel in kaas;
 • Vereniging Automatisering Kaasgroothandel (VAK), eigenaar van een softwarepakket voor de kaasgroothandel;
 • Stichting Kwaliteitszorg Boerderijzuivelproducten (KB);
 • Nederlandse GeitenZuivelorganisatie (NGZO)
 • Noteringscommissie Boerenkaas;
 • Secretariaat CAO voor het Personeel werkzaam in het Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf;
 • Secretariaat Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor het Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf (FKB).

Meer informatie:

www.gemzu.nl

Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Produkten (HISFA) 

Hisfa is de Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Produkten. Hisfa is de enige vereniging in Nederland die zich specifiek richt op de belangen van de handel in stro, hooi, fourages en aanverwante producten. Bij Hisfa zijn ruim 80 fouragebedrijven aangesloten. Hisfa heeft als belangrijkste doelstelling om de belangen van de handelaren in stro, hooi, fourages en aanverwante producten te behartigen. De bedrijven die bij Hisfa zijn aangesloten zijn met name actief in de levering van enkelvoudige veevoeders, zoals fourage en bijproducten uit de levensmiddelenindustrie. Een substantieel aantal van deze bedrijven houdt zicht daarnaast bezig met transport, loonwerk, handel in organische mest of kunstmest etc. 

Hisfa zet zich in om de continuïteit van de bedrijven te bewaken door een proactieve houding ten opzichte van ontwikkelingen in de regelgeving, waardoor haar leden duurzaam en veilig kunnen ondernemen. Dit doet Hisfa door plaats te nemen als vertegenwoordiger in verschillende overlegplatforms. 

Meer informatie: https://www.hisfa.nl/ 

 MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten

MVO vertegenwoordigt 95% van de ondernemingen in Nederland die actief zijn in de keten van productie, verwerking en handel van plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Wij behartigen de belangen van de sector in contacten met de overheid, politiek, maatschappelijke organisaties, wetenschap en media. Voor onze leden hebben we een platformfunctie en bieden we diensten aan. Daarnaast treden we op als de spreekbuis van de sector. Onze bedrijven vormen een moderne keten die internationaal concurrerend, transparant, veilig, duurzaam en innovatief is.

De prioriteiten van onze industrie zijn:

 • Voedsel- en diervoederveiligheid
  We bewaken en bevorderen de veiligheid en kwaliteit van onze grondstoffen, producten en productiemethoden. We staan voor een veilige en transparante keten en ontwikkelen en delen kennis, expertise en best practices.

 • Duurzame ontwikkeling
  We bevorderen de duurzame productie van grondstoffen. We ondersteunen de bioraffinage en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor de productie van food, feed, materialen en energie. We stimuleren een duurzame en energie-efficiënte manier van werken, en zetten ons in voor de transitie naar een circulaire economie.

 • Voeding en gezondheid
  We leveren een bijdrage aan een gezonde voeding, met aandacht voor goede voedingswaarden en smaak van voedingsmiddelen. We zetten ons in voor zinvolle levensmiddelenwetgeving op nationaal en Europees niveau.

 • Handelspolitiek
  We pleiten voor een eerlijk internationaal speelveld met onbelemmerde toegang tot zowel grondstoffen als relevante exportmarkten. We zetten ons in voor het slechten van handelsbarrières. 

 Meer informatie: https://mvo.nl/ 

 Nederland Distributieland (NDL)

Nederland Distributieland (NDL/HIDC) is een vereniging met ruim driehonderd leden. Onze leden zijn logistieke dienstverleners, verladers, financiële instellingen, consultants, personele dienstverleners, ICT-leveranciers, regionale en lokale overheden, kenniscentra, universiteiten en hogescholen. Allemaal bedrijven en organisaties die zich direct of indirect bezighouden met logistiek via alle ‘modaliteiten’: weg, water, spoor, lucht en leidingen, en met de vestiging van buitenlandse bedrijven in Nederland.

Meer informatie: www.ndl.nl

Nekovri

Nekovri is de belangrijkste organisatie in Nederland op het gebied van temperatuurgevoelige producten. Leden van Nekovri zijn koel- en vries, opslag- en transportbedrijven en koel- en vrieshuizen die met hun activiteiten waarde toevoegen aan de producten van derden. De leden van Nekovri ontwikkelen zich meer en meer tot logistieke partner van producenten, importeurs, groot- en detailhandel.

De waarde van de goederen die Nekovri-leden opslaan voor hun klanten bedraagt jaarlijks tussen de 4 en 4,5 miljard euro. De totale opslagcapaciteit van de 135 aangesloten bedrijven in Nederland is bijna 15 miljoen m³.

De branche kenmerkt zich door een grote diversiteit in dienstverlening en is vertegenwoordigd in vrijwel alle ketens. Binnen deze ketens vormen koel- en vrieshuizen een centrale en zeer belangrijke schakel. De steeds strengere eisen gesteld op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en traceerbaarheid zorgen voor een toenemende behoefte aan geconditioneerde logistieke dienstverlening en versterken de rol en positie van onze branche, mede ook gezien de belangrijke transitofunctie van Nederland in internationaal.

Nekovri ondersteunt haar leden met facilitaire activiteiten. Hierbij is het van belang dat de doelen worden aangepast aan de ontwikkelingen in de branche en de vraag vanuit haar leden. Vijf thema’s staan hierbij voorop: ketenontwikkeling, promotie van de sector, belangenbehartiging, opleiding & onderzoek en collectieve services.

Meer informatie: www.nekovri.nl

Vereniging Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI)

NEPLUVI is de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie. NEPLUVI behartigt al enige tientallen jaren de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse pluimveeverwerkende sector op diverse werkgebied, waaronder dierenwelzijn, voedselveiligheid en (inter)nationale handel. Een van de belangrijke werkgebieden van NEPLUVI bevind zich op het gebied van veterinaire en kwaliteitsvoorschriften. Denk hierbij aan regelgeving in het kader van im- en export, bedrijfsinrichting, kwaliteit van het product en etikettering. NEPLUVI behartigt de belangen van haar leden zowel op nationaal als internationaal niveau en is ook aangesloten bij een Europese koepelorganisatie.

Naast bovenstaande is NEPLUVI ook actief als werkgeversorganisatie en voert zij namens de aangesloten bedrijven de CAO onderhandelingen voor de sector.

De bij NEPLUVI aangesloten bedrijven vertegenwoordigen 75% van de werkgelegenheid in de pluimveeverwerkende sector. Alle grote slachterijen zijn aangesloten evenals een belangrijk deel van de pluimvee-uitsnijderijen. Gezamenlijk verwerken de leden van NEPLUVI meer dan 99% van het geslachte pluimvee in Nederland.

Meer informatie: www.nepluvi.nl

Nederlandse Vereniging van Scheepsleveranciers (NVVS)

De Nederlandse Vereniging Van Scheepsleveranciers (NVVS) werd opgericht in 1954 en telt 107 leden.

De vereniging heeft ten doel:

 • Het bevorderen van een doelmatige scheepsbevoorrading en aanverwante dienstverlening door scheepsleveranciers en bedrijven, die goederen en/of diensten verlenen aan de scheepsbevoorradingsindustrie.
 • Het streven naar optimale verhoudingen tussen de leden onderling.
 • Het versterken van de economische positie c.q. reputatie van de bedrijven.

Zij tracht dit doel o.a. te bereiken door:

 • Een gezaghebbende gesprekspartner te zijn voor en namens de leden met de overheid.
 • Het coördineren van de mening- en besluitvorming ten aanzien van vraagstukken die voor de scheepsbevoorradingsindustrie van belang kunnen zijn.

Meer informatie:

www.nvvs-online.nl

Vereniging Diervoederspecialiteiten Diergezondheidsproducten Nederland (VDDN)

De Vereniging Diervoederspecialiteiten en Diergezondheidsproducten Nederland (VDDN) is de branchevereniging voor producenten, importeurs en leveranciers van diervoederspecialiteiten en diergezondheidsproducten in Nederland. De leden produceren of leveren toevoegmiddelen, uitgebalanceerde diervoeding, special feeds en aanverwante producten. Met deze producten willen de leden en de VDDN bijdragen aan een duurzame en gezonde veehouderij.

Missie
De VDDN is een belangenbehartiger voor leveranciers van diervoederspecialiteiten en diergezondheidsproducten bij overheden en beijvert acceptatie van de producten van hun leden in de dierlijke productieketen.

Visie
Een platform bieden aan bedrijven om een gezonde, veilige en duurzame veehouderij te faciliteren met diervoederspecialiteiten en diergezondheidsproducten.

Meer informatie: https://www.vddn.nl/ 

Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB)

De veranderende omgeving vraagt van de VGB een duidelijke missie/strategie en een zuivere uitvoering daarvan. Het activiteitenplan vormt hiervoor de leidraad. Bestaande en nieuwe activiteiten worden voortdurend getoetst aan het collectieve ledenbelang.

Missie
De Nederlandse groothandel in bloemkwekerijproducten ziet de VGB als dé collectieve belangenbehartiger zowel nationaal als internationaal.

Doel
De VGB wil als transparante, flexibele en daadkrachtige organisatie streven naar de beste voorwaarden waaronder de leden hun groothandelsactiviteiten in bloemkwekerijproducten kunnen uitvoeren.

Strategie
De vier, door het VGB bestuur benoemde, collectieve aandachtspunten vormen de kapstok waaronder de VGB activiteiten moeten passen. Te weten:

 • Vergroten van de totale bloemen- en plantenmarkt.
 • Het aandeel van Nederland daarin vergroten.
 • Het optimaal organiseren van efficiënte duurzame (inter)nationale ketens voor directe stromen.
 • Behoud van een breed en diep, hoogwaardig assortiment.

Collectief betekent niet alleen tussen handelaren maar juist handelaren samen met ketenpartners, waaronder telers en veilingen.

Randvoorwaarden

 • Een ledenbestand dat representatief is voor de groothandel en vernieuwend.
 • Een informatievoorziening alleen voor en naar de leden zodat ‘Free Riden’ voorkomen wordt.
 • Een duidelijk overzicht voor de leden wat hun voordeel is.
 • Een representatief bestuur waarin zoveel mogelijk verschillende typen leden vertegenwoordigd zijn.
 • Een kleine, compacte, flexibele organisatie die het bestuurlijk beleid voorbereidt en uitvoert en zorgt dat de vereniging efficiënt functioneert.
 • Een reservekapitaal opbouwen van tenminste 80% van de exploitatiekosten zodat de continuïteit van de vereniging gewaarborgd is.
 • Een optimaal gebruik van de (online) systemen ter ondersteuning van de VGB bedrijfsprocessen.

Meer informatie: www.vgb.nl

Vereniging van Importeurs van Visproducten (VIV)

De VIV is opgericht in 1997. Bij de VIV zijn bedrijven aangesloten die zich bezighouden met de import van vis en visproducten. Het gaat zowel om bedrijven die vis, schaal- en schelpdieren uit andere landen van de Europese Unie importeren, alsook de import vanuit derde landen. Aanleiding voor de oprichting van de VIV vormde met name de toename in (zeer specifieke) regelgeving rondom vis van zowel de Europese Commissie als de nationale overheid. Om invloed uit te kunnen oefenen op het besluitvormingsproces en om de economische belangen van de importsector te behartigen, was het noodzakelijk de krachten te bundelen. De VIV is nationaal aangesloten bij de Visfederatie en internationaal bij AIPCE-CEP. De VIV is direct, of via aangesloten organisaties, vertegenwoordigd in diverse overlegorganen en vormt een belangrijk aanspreekpunt voor importaangelegenheden.

Meer informatie: www.visimporteurs.nl

Vereniging Rotterdamse Cargadoors (VRC)

De VRC behartigt de belangen van de scheepsagenten en rederijkantoren in de Rotterdamse haven, oftewel de cargadoors. Deze sector vormt de brug tussen schip en lading en garandeert de aantrekkelijkheid van onze haven met sterkte klantencontacten in binnen- en buitenland. Onder cargadoor wordt zowel de agent die actief is in de wilde vaart verstaan, als het rederijkantoor dat in de (container)lijnvaart werkzaam is. Wilde vaart heeft betrekking op bulkgoederen zoals kolen, ertsen, ruwe olie etc.

Meer informatie: www.shipagents.nl

Deel deze pagina